Skip to content Skip to footer

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel služeb: Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D., Na Zlaté stoce 1674/62, 370 05 České Budějovice 2 (fakturační adresa), IČ: 73542172
Místo podnikání: Žižkova 309/12, 370 06 České Budějovice

1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v masérně a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako “Masážní studio Velvet”.
1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo v masérně na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS zprávy, dává kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami Masážního studia Velvet. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby Masážního studia Velvet nevyužít.
1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může Masážní studio Velvet měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb
2.1. Na smluvní vztah mezi Masážním studiem Velvet a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.
2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Masážní studio Velvet používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.
2.4. Odstoupení od smlouvy je možné v případech sjednaných v čl. 9. všeobecných obchodních podmínek, upravujícím právo na odstoupení od smlouvy, výši odstupného, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva. Odstoupit od smlouvy lze stejnou komunikační možností jako při sjednávání služby (kterou lze doložit).
2.5. Pro řešení sporu mezi Masážním studiem Velvet a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval Masážní studio Velvet za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla Masážním studiem Velvet vyřešena. Masážní studio Velvet je povinno se k návrhu vyjádřit do 15ti dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.
2.6. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a Masážním studiem Velvet jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.
2.7. Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz, sekce ochrana spotřebitele.

3. Objednávky služeb
3.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo e-mailem. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém nebo německém jazyce.
3.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě, prosím, předem výhradně telefonicky nebo SMS zprávou, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.
3.3. Předčasný příchod
K čekání jsou určeny prostory na chodbě před Masážním studiem Velvet. Prosím Vás o ohleduplnost, je-li v Masážním studiu Velvet poskytována služba jinému zákazníkovi, abychom nebyli při práci rušeni.
3.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.
3.5. Absence zákazníka
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50 % z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil.
Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka na další ošetření již neobjednat.

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty dárkového poukazu.

3.6. Odmítnutí služby 
Poskytovatel může odmítnout službu při zjištění kontraindikace k masážím a relaxačním procedurám. Zákazník je povinen poskytovatele pravdivě informovat o svém zdravotním stavu. Zákazník podstoupením procedury stvrzuje, že byl seznámen s technikou, která na něm bude aplikovaná, porozuměl jí a souhlasí s ní. V případě pochybností zákazník doloží svou zdravotní způsobilost potvrzením od lékaře.

Služba (masáž, relaxace) může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši apod.)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní klienty Masážního studia Velvet
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie na použité masážní oleje). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

3.7. Předčasné ukončení služby
Služba (masáž, relaxace) může být předčasně ukončena:
a) pokud se během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) pokud se během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) pokud se během služby u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) pokud během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
e) pokud se během poskytování služby u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

3.8. Podrobnější kontraindikace k masážím a relaxačním procedurám řešíme vždy osobně před započetím objednané služby dle aktuálního zdravotního stavu zákazníka.

4. Uživatelský účet
4.1. Zákazník může provádět objednávání služeb (masáží, relaxace) přes komunikační možnosti výše uvedené.
4.2. Při rezervaci a při objednávání masážních služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v komunikačních možnostech výše uvedených a při objednávání termínu jsou Masážním studiem Velvet považovány za správné a pravdivé. Správnost a pravdivost údajů Masážní studio Velvet neověřuje.
4.3. Přístup k mailovému účtu Masážního studia Velvet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že Masážní studio Velvet nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

5. Osobní věci a cennosti
Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené na chodbě před Masážním studiem Velvet neručím.

6. Ceníky
Ceník služeb je k nahlédnutí v Masážním studiu Velvet a na webových stránkách Masážního studia Velvet. Ceny platí pro základní provozní dobu ve dnech od pondělí do pátku. Za poskytnutí služby o víkendech a svátcích si vyhrazuji právo účtovat si příplatek. Nejsem plátce DPH.

7. Dárkový poukaz

7.1. Použití dárkového poukazu
U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné v nutných a doložených případech při osobní domluvě vyměnit za využití jiné služby, avšak minimálně ve stejné hodnotě. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.
7.2. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.
7.3. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 30 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí platnosti dárkového poukazu je poukaz považován za vyčerpaný. Poukaz nelze směnit za peníze. Poukaz je přenosný, lze ho tedy darovat jiné osobě. Za neuplatněný poukaz se peníze nevrací.

8. Reklamace služeb
Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu Masážního studia Velvet. Masážní studio Velvet negarantuje očekávaný efekt masáže a relaxační procedury.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Zákazník má právo před zahájením poskytování předmětu smlouvy (masáže, relaxační procedury) odstoupit od smlouvy, nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, a má právo na vrácení uhrazené ceny za předmět smlouvy bez účtování odstupného, pokud účinky doručení nastanou ve lhůtě nejméně čtrnácti (14) dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby. Účinky odstoupení nastávají k okamžiku doručení odstoupení Masážnímu studiu Velvet, a to na adresu provozovny Masážního studia Velvet či na adresu elektronické pošty Masážního studia Velvet. V případě pochybností o okamžiku doručení prokazuje takovou skutečnost zákazník.
9.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle čl. 9.1. se smlouva od počátku ruší. Masážní studio Velvet zákazníkovi vrátí uhrazenou cenu nejpozději do 10 (deseti) dnů od účinků odstoupení od smlouvy.
9.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. může zákazník od smlouvy odstoupit i ve lhůtě kratší čtrnácti (14) dnů nejpozději však tři (3) dny přede dnem, v němž je sjednán termín poskytnutí služby, při uhrazení sjednaného odstupného. O účincích odstoupení platí čl. 9.1. obdobně.
9.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle čl. 9.3. vrátí Masážní studio Velvet zákazníkovi částku ve výši 50 % (slovy: padesát procent) zákazníkem uhrazené ceny nejpozději do deseti (10) dnů od účinků odstoupení od smlouvy. Z ceny je Masážní studio Velvet oprávněno si ponechat částku ve výši 50 % uhrazené ceny jako sjednané odstupné.
9.5. V jiných případech než popsaných v čl. 9.1. až 9.4. nebo jinde v těchto všeobecných obchodních podmínkách nelze od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od sjednané služby (masáže, relaxační procedury) ve lhůtě kratší než 3 dny se peníze za předem zaplacenou službu již nevrací, ale lze domluvit nový termín již uhrazené služby.
9.10. V případě, že zákazník doloží, že ustupuje od smlouvy v důsledku nepředvídatelné události (vážná nemoc, stěhování, úmrtí – zde doloží pozůstalí), Masážní studio Velvet do 10 dnů vrátí celou částku předplacených služeb.

10. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2022.

Prohlášení o ochraně soukromí
V souladu s právními předpisy (GDPR) jsou všechny osobní údaje, které sdělíte ústně, případně písemně, uchovávány pouze pro potřeby naší vzájemné komunikace a v rámci poskytování našich služeb a pouze s Vaším souhlasem. Bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše údaje, poskytnuté Masážnímu studiu Velvet, nebudou zpřístupněny jiným osobám. Vstupem do provozovny Masážního studia Velvet dáváte souhlas se zpracováním dat GDPR.

1. 9. 2022, Mgr. Jana Hofmannová, Ph.D., Masážní studio Velvet, České Budějovice